logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Jaka jest odpowiedzialność państwa, za przestępstwo popełnione na jego terytorium wobec ofiar tych przestępstw? Czy w ogóle jakaś istnieje? Można przecież postawić argument, że skoro Państwo nie zapewniło właściwej ochrony, jego organy, w szczególności Policja i Prokuratura, nie wypełniły należycie swoich zadań, to w pewnym stopniu Państwo jest także odpowiedzialne względem ofiary za nieszczęście, które ją spotkało. Ale z drugiej strony, czy ktokolwiek może ponosić odpowiedzialność za bezprawny czyn popełniony przez kogoś innego? jest to w istocie doniosły problem natury filozoficznej i etycznej. Polski prawodawca znalazł rozwiązanie pośrednie, kompromisowe, które można streścić zdaniem "ofiarom przestępstw należy się kompensata od Państwa, ale tylko trochę" ;).

 

W naszym ustroju prawnym funkcjonuje, przynajmniej teoretycznie, ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 325). Dlaczego piszę "teoretycznie"? Bowiem wszystkie statystyki wskazują, że wspomniany akt prawny jest wykorzystywany bardzo rzadko. Myślę, że wynika to z subsydiarnego charakteru świadczenia uregulowanego w ustawie oraz z niewielkiej świadomości prawnej w tym zakresie.

 

Komu przysługuje kompensata?

  • ofiarom czynów zabronionych, przez co rozumie się osobę fizyczną, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni
  • osobom najbliższym ofiarom, przez co rozumie się  małżonka lub osobę pozostającą z ofiarą we wspólnym pożyciu, wstępnego lub zstępnego ofiary oraz osobę pozostającą z ofiarą w stosunku przysposobienia , jeżeli ofiara poniosła śmierć

 

Kompensata przysługuje niezależenie od tego czy sprawca został ustalony. Rozwiązanie to ma także zastosowanie, kiedy sprawca wprawdzie został ustalony, jednakże nie jest możliwe uzyskanie od niego odszkodowania np. zmarł lub zbiegł za granicę.

 

Na co przyznawana jest kompensata?

Zgodnie z ustawą kompensata może być przyznana wyłącznie na pokrycie:

  • utraconych zarobków lub inne środki utrzymania
  • kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
  • kosztów pogrzebu

 

Katalog ten ma charakter zamknięty, nie można go rozszerzać w drodze wykładni. Wynika z tego, że kompensata nie może być przyznana na pokrycie zadośćuczynienia.

 

Subsydiarny charakter kompensaty

Kompensata przysługująca ofiarom czynów zabronionych ma charakter subsydiarny. Co to oznacza? Niestety nic dobrego dla osób zainteresowanych. Zgodnie ustawą, co do zasady, kompensata może być przyznana jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może jej uzyskać od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy czynu zabronionego zostali ustaleni. Jest to zatem rozwiązanie ostateczne, które znajduje zastosowanie na samym końcu łańcucha, kiedy ofiara nie uzyska naprawienia szkody ani od sprawcy, ani z ubezpieczenia, ani z pomocy społecznej. Ustawodawca przewidział też limit wysokości przyznawanej kompensaty w kwocie 25.000 zł dla ofiar oraz w wysokości 60.000 zł dla najbliższych ofiar, które poniosły śmierć.

 

Kto przyznaje kompensatę ofiarom?

Zgodnie z art. 8 ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw organem właściwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby uprawnionej.

 

Moja osobista praktyka pokazuje, że omawiana instytucja jest wykorzystywana sporadycznie (bardzo sporadycznie!). Nie należy się przez to jednak zniechęcać i szczerze zachęcam, do składania wniosków do sądu o przyznanie kompensaty.

 

Formularz wniosku do pobrania pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000051

 

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

 

Kompensata dla ofiar przestępstw

28 listopada 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim